Счетоводни услуги предлагани от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016 гр.Варна

Мениджмънт профит ЕООД е специализирано счетоводно предприятие извършващо комплексно счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, които включват:

 • Пълно счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на предприятието съобразно изискванията на НСС и МСС;
 • Текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите национални и    международни счетоводни стандарти;
 • Съставяне на първични документи – фактури към клиенти , платежни документи, приходни и разходни касови ордери и всички  останали съобразно албума на счетоводните документи
 • Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне и представяне на Дневници за покупки и Дневници за продажби, Справки–декларации по ЗДДС,  VIES-Декларации, Интрастат- Декларации;
 • Консултации в областта на данъчното и счетоводно законодателство;
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Инвентаризация на дълготрайните материални активи и материални запаси / по желание на клиента/;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на предприятието, разчетите с контрагенти, справки за складови и касови наличности;
 • Изготвяне и представяне на годишни финасови отчети към НАП и НСИ;
 • Изготвяне и представяне на тримесечни статистически форми към НСИ;
 •  

  Счетоводител

   

 • Публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър и специализирано счетоводно издание и интернет;
 • Одиторска заверка на годишните отчети подлежащи на независим финансов одит;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с прилагане на Закона за местни данъци и такси;
 • Интернет банкиране;
 • Данъчна защита и представителство пред органите на НАП във връзка с извършвани данъчни проверки и ревизии;
 • Обжалване на актове издадени от контролни органи;
 • Он лайн счетоводство – клиентите нямат задължение да посещават нашия офис във връзка с предоставянето на документи  за обработка, както и с обратното им получаване. Ние издаваме фактури вместо Вас и ги изпращаме на посочен e-mail адрес;
 • Изготвяме Дневници по ЗДДС, Справки – Декларации по ЗДДС, VIES Декларации, Интрастат – Декларации , Годишни финансов  отчети и ги изпращаме към НАП. Осъществяваме комплексно счетоводно обслужване без да ангажираме времето на нашите  клиенти. Ние в счетоводна кантора „Мениджмънт профит 2016“ Варна предлагаме всички счетоводни услуги нужни за функционирането на  едно предприятие;
 • Изберете най-добрият счетоводител във гр. Варна! Ние от счетоводна кантора „Мениджмънт профит 2016“  ЕООД предлагаме счетоводни услуги на високо професионално ниво.

  Счетоводни услуги

  5 (100%) 2 votes