Счетоводни услуги

Счетоводни услуги от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016 гр. Варна

Мениджмънт профит ЕООД е специализирано счетоводно предприятие извършващо комплексно счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги, които включват:

 • Пълно счетоводно обслужване.
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на предприятието съобразно изискванията на НСС и МСС.
 • Текущо счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство и приложимите национални и    международни счетоводни стандарти.
 • Съставяне на първични документи – фактури към клиенти, платежни документи, приходни и разходни касови ордери и всички  останали съобразно албума на счетоводните документи.
 • Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС.
 • Изготвяне и представяне на Дневници за покупки и Дневници за продажби, Справки–декларации по ЗДДС,  VIES-Декларации, Интрастат- Декларации.
 • Консултации в областта на данъчното и счетоводно законодателство.
 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
 • Инвентаризация на дълготрайните материални активи и материални запаси / по желание на клиента/.
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на предприятието, разчетите с контрагенти, справки за складови и касови наличности.
 • Изготвяне и представяне на годишни финасови отчети към НАП и НСИ.
 • Изготвяне и представяне на тримесечни статистически форми към НСИ.
Счетоводни услуги
Счетоводни услуги от счетоводна кантора Варна
 • Публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър и специализирано счетоводно издание и интернет;
 • Одиторска заверка на годишните отчети подлежащи на независим финансов одит;
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО;
 • Изготвяне и подаване на декларации във връзка с прилагане на Закона за местни данъци и такси;
 • Интернет банкиране;
 • Данъчна защита и представителство пред органите на НАП във връзка с извършвани данъчни проверки и ревизии;
 • Обжалване на актове издадени от контролни органи;
 • Он лайн счетоводство – клиентите нямат задължение да посещават нашия офис във връзка с предоставянето на документи  за обработка, както и с обратното им получаване. Ние издаваме фактури вместо Вас и ги изпращаме на посочен e-mail адрес;
 • Изготвяме Дневници по ЗДДС, Справки – Декларации по ЗДДС, VIES Декларации, Интрастат – Декларации , годишни финансов  отчети и ги изпращаме към НАП.

Осъществяваме комплексно счетоводно обслужване без да ангажираме времето на нашите клиенти. Ние в счетоводна кантора „Мениджмънт профит 2016Варна предлагаме всички счетоводни услуги, нужни за функционирането на едно предприятие. Счетоводните услуги, предлагани от „Мениджмънт профит 2016 са извършвани от доказани професионалисти, които са с необходимия опит за прилагането им.

Изберете най-добрият счетоводител във гр. Варна! Ние от счетоводна кантора „Мениджмънт профит 2016“  ЕООД предлагаме счетоводни услуги на високо професионално ниво.

Запитване за услуга

Направи запитване

Call Now Button