ТРЗ от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016 гр. Варна

Специализираното счетоводно предприятие  Мениджмънт профит 2016 ЕООД  извършва  всички услуги касаещи труда и работната заплата:

 • Изготвяне на трудови договори и граждански договори, договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към сключени трудови договори;
 • Изготвяне на документи във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне на всички документи за трудовите досиета на персонала;
 • Посредничество при сключване на договори със Служба по Трудова медицина;
 • Изготвяне на удостоверения на персонала- УП 2 и УП 3;
 • Попълване на трудови книжки;
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата и фишове за работна заплата;

Счетоводител Варна

Счетоводител Варна

 • Изготвяне на платежни документи за дължими осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица;
 • Подготовка и представяне пред НОИ на документи във връзка с болнични листове;
 • Поддръжка на дневник за болничните листове;
 • Изготвяне на документи удостоверяващи доходи на персонала;
 • Изготвяне на документи във връзка с възникнали извънтрудови правоотношения;
 • Изготвяне и подаване на Декларация 1 и Декларация 6 на персонала и самоосигуряващите се лица;
 • Изготвяне на правила за Работната заплата;
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Попълване на Присъствени форми за персонала;
 • Консултации в областта на осигурителното и трудовото законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с извършването на проверки и ревизии;
 • Изготвяне на заповеди за платен и неплатен отпуск;
 • Изготвяне на справки за полагаеми и ползвани отпуски от персонала;

Нашите клиенти имат възможност да използват нашите електронни сертификати за подаване на документи към НАП по електронен път- Декларция 1, Декларация 6, Уведомления по Кодекса на труда, както и на отчети към НСИ. Освен тези услуги , счетоводна кантора „Management profit“ предлага пълна гама от счетоводни услуги.

ТРЗ – труд и заплата

5 (100%) 1 vote