ТРЗ от счетоводна кантора

ТРЗ от счетоводна кантора Мениджмънт профит 2016 гр. Варна

Специализираното счетоводно предприятие  Мениджмънт профит 2016 ЕООД  извършва  всички услуги касаещи труда и работната заплата:
 • Изготвяне на трудови договори и граждански договори, договори за управление и контрол.
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към сключени трудови договори.
 • Изготвяне на документи във връзка с прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на всички документи за трудовите досиета на персонала.
 • Посредничество при сключване на договори със Служба по Трудова медицина.
 • Изготвяне на удостоверения на персонала- УП 2 и УП 3.
 • Попълване на трудови книжки.
 • Попълване и заверка на осигурителни книжки.
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата и фишове за работна заплата.
 • Изготвяне на платежни документи за дължими осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица.
 • Подготовка и представяне пред НОИ на документи във връзка с болнични листове.
 • Поддръжка на дневник за болничните листове.
 • Изготвяне на документи удостоверяващи доходи на персонала.
 • Изготвяне на документи във връзка с възникнали извънтрудови правоотношения.
 • Изготвяне и подаване на Декларация 1 и Декларация 6 на персонала и самоосигуряващите се лица.
 • Изготвяне на правила за Работната заплата.
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Попълване на Присъствени форми за персонала.
 • Консултации в областта на осигурителното и трудовото законодателство.
 • Представителство пред НАП, НОИ и Инспекция по труда във връзка с извършването на проверки и ревизии.
 • Изготвяне на заповеди за платен и неплатен отпуск.
 • Изготвяне на справки за полагаеми и ползвани отпуски от персонала.
Труд и работна заплата

Нашите клиенти имат възможност да използват нашите електронни сертификати за подаване на документи към НАП по електронен път- Декларция 1, Декларация 6, Уведомления по Кодекса на труда, както и на отчети към НСИ. Освен тези услуги , счетоводна кантора „Management profit“ предлага пълна гама от счетоводни услуги. Нашите специалисти с радост ще отговорят на всички ваши въпроси.

Запитване за услуга

Направи запитване

Call Now Button